KÄYTETYN AJONEUVON OSTOEHDOT

AUTOALAN KESKUSLIITTO RY:N LAATIMAT KÄYTETYN AJONEUVON OSTOEHDOT OVAT VOIMASSA 1.12.2017 ALKAEN.

1. Kaupan osapuolet
Tässä sopimuksessa tarkoitetaan ostajalla ammattimaisesti moottoriajoneuvokauppaa harjoittavaa elinkeinonharjoittajaa, jota kutsutaan jäljempänä autoliikkeeksi ja myyjällä yksityistä henkilöä tai yhteisöä, joka myy ajoneuvon autoliikkeelle.

Viimeksi mainittua kutsutaan tässä sopimuksessa asiakkaaksi. Sopimuksesta käytetään jäljempänä nimitystä ostosopimus.

2. Asiakkaan henkilöllisyyden tarkistaminen
Autoliikkeellä on oikeus tarkistaa asiakkaan henkilö- tai yhteisötiedot. Autoliikkeellä on oikeus ja velvollisuus tunnistaa ja ilmoittaa asiakas rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetussa laissa (444/2017) tarkoitetulla tavalla.

Asiakkaan tuntemistietoja ja muita henkilötietoja voidaan käyttää rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen, paljastamiseen ja selvittämiseen sekä rahoittamisen ja em. rikoksella saadun omaisuuden tai rikoshyödyn tutkintaan saattamista varten.

Poliittisesti vaikutusvaltaisena henkilönä (Politically Exposed Person eli PEP) pidetään edellä mainitun lain 1 Luvun 4 §:ssä tarkoitettua henkilöä, joka toimii tai on viimeisen vuoden aikana toiminut merkittävässä julkisessa tehtävässä tai tällaisen henkilön perheenjäsentä tai yhtiökumppania.

3. Kaupan kohde
Kaupan kohteena on käytetty ajoneuvo. Ajoneuvon keskeiset yksilöintitiedot merkitään osapuolten allekirjoittamaan ostosopimukseen. Autoliikkeelle on annettava tilaisuus tarkastaa kaupan kohde ennen ajoneuvon luovutusta ja kaupasta sopimista.

4. Ajoneuvon luovutus
Asiakas luovuttaa ajoneuvon sovittuna aikana. Ellei luovutusaikaa ole sovittu, luovutuksen tulee tapahtua kahden (2) viikon kuluessa ostosopimuksen allekirjoittamisesta.

Ellei toisin ole sovittu, asiakas luovuttaa ajoneuvon Autoliikkeelle katsastettuna ja rekisteröitynä.

Ajoneuvon luovutus tapahtuu autoliikkeen sijaintipaikalla, ellei muuta sovita.

Autoliikkeellä on oikeus purkaa ostosopimus, jos asiakas ei luovuta ajoneuvoa yhden (1) viikon kuluessa nimenomaisesti sovitusta luovutusajankohdasta tai, jos nimenomaista luovutusajankohtaa ei ole sovittu, viimeistään kolmen (3) viikon kuluttua ostosopimuksen allekirjoittamisesta.

5. Vaaranvastuun siirtyminen
Vaaranvastuu siirtyy autoliikkeelle ajoneuvon luovutushetkellä. Jos asiakas tai asiakkaan kanssa kuljetussopimuksen tehnyt yritys kuljettaa ajoneuvon luovutuspaikkaan, vaaranvastuu ajoneuvosta on kuljetuksen aikana asiakkaalla.

6. Ajoneuvon arviointi ja kaupan kohteesta annetut tiedot
Ajoneuvo luovutetaan autoliikkeelle siinä kunnossa ja siten varusteltuna kuin se oli arviointihetkellä, ellei muuta ole sovittu. Ajoneuvon pitää olla luovutushetkellä katsastuskuntoinen, ellei muuta ole sovittu. Ajoneuvon kunnosta ja varusteista laaditaan tarvittaessa erillinen liite (arviointilomake). Asiakkaan pitää kertoa autoliikkeelle kaikki sellaiset tiedossaan olevat seikat, joilla voidaan olettaa olevan vaikutusta autoliikkeen ostopäätökseen. Keskeisiä seikkoja ovat esimerkiksi ajoneuvon tavanomaisuudesta poikkeava tekninen tai muu kunto, kolarointi, ajoneuvon tuonti käytettynä Suomeen, ajoneuvoon tehty rakenteellinen muutos, mittarilukemasta poikkeava ajomäärä tai muu seikka, jolla voi olla vaikutusta ajoneuvon verotukselliseen asemaan tai arvoon.

Mikäli asiakas jättää kertomatta autoliikkeelle tiedossaan olevan, autoliikkeen ostopäätökseen vaikuttavan seikan, on kaupan kohteessa virhe. Asiakkaalla on ensisijaisesti oikeus korjata virhe kaupan kohteessa, jos tämä voi tapahtua kohtuullisessa ajassa ja aiheuttamatta vahinkoa autoliikkeelle. Jollei virheen korjaaminen ole mahdollista, autoliike voi vaatia virhettä vastaavaa hinnanalennusta. Lisäksi, jos virhe ei ole vähäinen, autoliike saa purkaa kaupan ja vaatia vahingonkorvausta asiakkaan tietoisesti autoliikkeelle aiheuttamasta vahingosta.

Asiakkaan pitää myös kertoa, onko ajoneuvoon vahvistettu kiinnitys tai muu vastaava sitoumus. Asiakas antaa tarvittaessa autoliikkeelle selvityksen ajoneuvoon sisältyvästä vähennettävästä arvonlisäverosta ja itse tekemistään tai tiedossaan olevista, mahdollisesti jo aikaisemmin tehdyistä laskennallisista vähennyksistä (alv-selvitys).

7. Oikeus kauppahinnan tarkistamiseen
Autoliikkeellä on oikeus tarkistaa sovittua kauppahintaa, jos ajoneuvon arvo on arviointihetken jälkeen ennen luovutusta alentunut enemmän kuin mitä ajoneuvon tavanomaisesta huolellisesta käytöstä johtuu tai jos sen arvo on alentunut sen vuoksi, että ajoneuvon arviointihetken mukaista varustelua on sovitusta poiketen poistettu tai vaihdettu.

Jos ajoneuvolla on ajettu arviointihetken jälkeen enemmän kuin 2000 kilometriä, autoliike saa periä ylikilometrikorvauksena määrän, josta on sovittu osapuolten allekirjoittamassa ostosopimuksessa.

Ajoneuvon sovittua kauppahintaa tarkistetaan myös silloin, kun ajoneuvo on osa kauppahintaa kaupassa, jossa asiakas ostaa autoliikkeeltä uuden rekisteröimättömän ajoneuvon ja tämän ajoneuvon autovero muuttuu ennen ajoneuvon luovutusta autoliikkeelle. Hinta muuttuu tällöin uuden ajoneuvon kokonaishinnan muutosta vastaavassa suhteessa.

8. Maksujärjestelyt
Autoliike maksaa kauppahinnan käteisellä ajoneuvon luovutushetkellä, ellei muuta sovita. Käteisellä maksettavaksi sovittua kauppahintaa tai sen osaa ei kuitata maksetuksi sopimuksen allekirjoituksella vaan maksusta on laadittava erillinen kuitti.

Kaupan kohteen pitää olla kokonaan asiakkaan omaisuutta ja siihen liittyvien maksuvelvoitteiden pitää olla täysin täytetty. Autoliike voi lunastaa myös sellaisen ajoneuvon, johon liittyviä maksuvelvoitteita asiakas ei ole täysin täyttänyt. Edellytyksenä on, että se, jolle asiakkaalla on maksuvelvoitteita, antaa luovutukselle kirjallisen suostumuksen.

9. Ajoneuvon asiakirjat ja avaimet
Asiakas luovuttaa autoliikkeelle viimeistään ajoneuvon luovutuksen yhteydessä ajoneuvon rekisteröintiasiakirjat ja muut ostosopimuksessa mainitut asiakirjat sekä avaimet.

10. Reklamointi
Jos luovutetussa ajoneuvossa ilmenee virhe, autoliikkeen pitää reklamoida siitä viimeistään kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun virhe on havaittu tai se olisi pitänyt havaita.

11. Vastuu ajoneuvon vakuuttamisesta sekä siihen liittyvistä veroista ja maksuista
Asiakas vastaa siitä, että kaikki ajoneuvoa koskevat vakuutusmaksut on maksettu luovutushetkeen saakka ja siitä, että pakollinen liikennevakuutus ja kaupan ehtoihin kuuluvat muut vakuutukset ovat voimassa ajoneuvon luovutushetkeen saakka.

Asiakas vastaa siitä, että kaikki kaupan kohteena olevaa ajoneuvoa ja sen käyttöä koskevat verot ja maksut on maksettu luovutushetkeen saakka. Autoliike vastaa ajoneuvon käyttöön liittyvistä veroista ja maksuista sen jälkeen, kun ajoneuvo on luovutettu sen hallintaan.

12. Erimielisyyksien ratkaiseminen
Jos erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, Kuluttaja-asiakas voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) käsiteltäväksi. Kuluttajariitalautakunta antaa ratkaisusuosituksia ja voi jättää asian käsittelemättä, mikäli kuluttaja-asiakas ei ole ensin ollut yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Jos erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, Autoliike sekä ei-kuluttaja-asiakas voi saattaa asian tuomioistuimen ratkaistavaksi. Autoliike voi nostaa kanteen myös Helsingin käräjäoikeudessa.